Czytania na UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - 25 marca 2017r.

 

CZYTANIE I

(Iz 7,10-14)

 

„Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 40,7-8a.8b-10.11)

 

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,

lecz otwarłeś mi uszy:

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

 

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,

głosiłem Twoją wierność i pomoc.

Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności

przed wielkim zgromadzeniem.

 

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 


 

CZYTANIE II

(Hbr 10,4-10)

 

„Bracia: Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.

 


 

CHWAŁA TOBIE, SŁOWO BOŻE

(J 1,14ab)

 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,

i widzieliśmy Jego chwałę.

 


 

EWANGELIA

(Łk 1,26-38)

 

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł”.

 


 

Rzeczywistość bez końca – panowanie Boga. Ale czy rzeczywiście bez końca, bez granic panujesz Jezu w moim sercu?

Mogę Ci niestety sam postawić barierę woli, a Ty ją uszanujesz i będziesz cierpliwie czekał dając mi znaki obecności, o ile zechcę je uznać.

Ale czy tego chcę?

Panie, Ty wiesz, że nie raz Twoje panowanie mi się nie podoba!

Jak uwierzyć, że Ty jesteś miłością i chcesz mojego dobra?

Mam patrzeć na Ciebie na krzyżu!

Dobrze.

 

Siostry Kapucynki

 

Czytania na IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU - 26 marca 2017r.

 

CZYTANIE I

(1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b)

 

„Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida”.

 


 

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Pan jest moim pasterzem, †

niczego mi nie braknie, *

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

orzeźwia moją duszę.

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *

Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Stół dla mnie zastawiasz *

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

kielich mój pełny po brzegi.

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 


 

CZYTANIE II

(Ef 5, 8-14)

 

„Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus»”.

 


 

CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW

(J 8, 12)

 

Ja jestem światłością świata,

idzie za Mną, będzie miał światło życia.

 


 

EWANGELIA

(J 9, 1-41)

 

„Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata». To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie». Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?» Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi». Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył

 


 

To już kolejna niedziela podczas której Bóg daje nam do zrozumienia i do przetworzenia przez nasze serca prawdę o Jego miłości.

Święty Jan pokazuje miłość Bożą przez sytuacje w których Jezus działa, a faryzeusze „wyrastają jak grzyby po deszczu” chcąc zniszczyć to Boże działanie. Koniec końców i tak w każdej sytuacji Bóg zwycięża.

Tydzień temu słyszeliśmy o spotkaniu Jezusa z kobietą samarytańską. Wiele szczegółów świadczy o tym, że nie cieszyła się dobrą sławą. Co więcej, Jezus wie o niej wszystko – nawet o jej pięciu mężach i o tym „kimś” z kim żyje teraz, a pomimo to, to właśnie On pierwszy ją „zagaja”, to On zaczyna rozmowę wydawałoby się, że w prosty sposób „Daj Mi pić!” I właśnie z tej pozornie normalnej prośby rozwija się właściwa rozmowa „O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten …”

Dar Boży dla grzesznicy ???

A jednak!

Dziś Ewangelista przytacza słowa uzdrowionego człowieka „że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę”.

I tu jest całe sedno sprawy – każdy z nas jest grzesznikiem, czy mu się to podoba, czy nie, ale grzesznikiem o którego toczy się walka.

Jezus „zaczepia” nas i „zagaja” rozmowę bardzo często.

Jak to czyni?

Przez to, czego nie chcieli uznać faryzeusze, bo dla nich ważne było prawo i przepisy bardziej niż człowiek (i jeszcze ważna była dla nich ich własna zawiść – „nie wiemy skąd on pochodzi”), czyli przez działanie i słowa, które kieruje do nas każdego dnia.

Czy patrzysz na to co się dzieje ze świadomością, że Bóg daje to, czego naprawdę potrzebuje twoje serce i nie koniecznie będzie to zgadzać się z tym, czego byś chciał? Przecież dzisiejszy ślepy nie widział na prawdę i w tym doświadczył cudu. Doświadczany brak stał się przyczyną Jezusowego działania.

Czy w ogóle chcesz Go usłyszeć?

Czy w ogóle chcesz Go słuchać?

A może Jego działanie i słowa są mało wygodne (patrz: faryzeusze), bo wymagają nawrócenia, czyli zmiany życia?

Bóg nie tylko mówi, ale chce słuchać.

Chcesz do Niego mówić?

Chcesz Mu mówić?

O czym?

O tobie – On tego bardzo chce słuchać. Czeka na to, co chcesz Mu powiedzieć, jest stęskniony słuchania ciebie, jest stęskniony rozmową z tobą. Rozmową, czyli wymianą nie tylko zdań, poglądów i sytuacji, ale wymianą miłości.

Dlaczego?

Bo kocha nas grzeszników błądzących, aby pomóc nam znaleźć drogę do Niego; głuchych, aby dać nam słyszeć Jego słowa; ślepych, aby sprawić, że będziemy na nowo widzieć (na nowo – prawdziwie), ale w tej marnej kondycji grzeszników odkupionych najwyższą ceną.

I jeśli Bóg mimo wszystko nas, grzeszników, wysłuchuje, to znaczy, że widzi w nas ten odcień ziarna wiary i Jego woli.

 

Siostry Kapucynki

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) »
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Parafia Podwyższenia
Krzyża Świętego

2 - 6 kwietnia 2017r.

Zwoleń

Prowadzi ks. Tomasz Górecki
Misjonarz Świętej Rodziny

 

Więcej informacji

Do góry


BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
DEKANAT ZWOLEŃSKI

 

Kurs Przedmałżeński czyli Bezpośrednie Przygotowanie do Małżeństwa będzie w Górze Puławskiej w trzy weekendy:

 

17 - 18 III,

21 - 22 IV

20 V Dzień Skupienia w Wysokim Kole

 

Program weekendowy: piątek, 17 III i 21 IV godz. 18.00 – 20.00, sobota, 18 III i 22 IV godz. 09.30 – 12.30 i 13.30 - 18.00, Dzień Skupienia Wysokie Koło 20 V godz. 10.00 – 14.00). Zgłoszenia osobiście, telefonicznie: 697437884 lub internetowo: kuchma@o2.pl INFO na gablotach.

 

Kurs w Zwoleniu w naszej parafii będzie na jesieni:

 

27 - 28 X,

24 - 25 XI

09 XII - Wysokie Koło

 

Zapisy po wakacjach.

Do góry


 

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO WŁOCH I NA BAŁKANY

30 V - 10 VI 2017r.

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
17 - 26.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
26.09 - 5.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


PIELGRZYMKA DO FATIMY
5 - 14.10.2017

 

Więcej informacji

Do góry


Kurs przedmałżeński
2 stycznia – 11 marca 2017r

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej zaprasza młodych ludzi na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Kierujemy zaproszenie do wszystkich chcących się jak najlepiej przygotować do sakramentu małżeństwa, a szczególnie tych, którzy nie posiadają zaświadczenia o ukończonym tzw. kursie przedmałżeńskim.

Kurs obejmuje 10 spotkań. Rozpocznie się 2 stycznia 2017 r., a zakończy dniem skupienia dla narzeczonych 11 marca 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1 (obok Księgarni św. Kazimierza) w poniedziałki o godzinie 18.00.

Zapisy na pierwszym spotkaniu. W trakcie kursu nie ma możliwości dopisania się do listy uczestników.

Do góry


Weekendy Małżeńskie

 

WWW - www.weekendmalzenski.pl

Facebook

Do góry


Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Do góry


DATY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
w 2017 i 2018 roku

 

 

Do góry 

Celem portalu PolskaTradycja.pl jest szerzenie wiedzy o historii, kulturze i chrześcijańskiej tradycji Polski w internecie. Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy młodych ludzi, którzy nie wiedzą czym jest polska tradycja.

Do góry


NIEBOWSKAZY
KS. BERNARDA KASPRZYCKIEGO

 

Niebowskazy

Do góry


INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄG METRYKALNYCH
I BADAŃ GENEALOGICZNYCH
PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU
ORAZ CAŁEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

Podajemy poniżej adresy stron internetowych na których znajdują się zdigitalizowane księgi metrykalne z naszej Parafii i parafii Diecezji Radomskiej. Dla ułatwienia adresy te umieszczone są na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.radom.pl/.

 

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

 

2. Na stronach organizacji Family Search, np.: https://familysearch.org/ oraz https://familysearch.org/search

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

 

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.: http://geneteka.genealodzy.pl/?lang=pol oraz http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

 

4. Na stronie http://www.szukajwarchiwach.pl/ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.

 

5. Na stronie http://www.ksiegi-parafialne.pl/ (materiały zbiorcze z terenu całego kraju):

Podstrony: obecnych województw:

lubelskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl,

łódzkie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

mazowieckie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/,

świętokrzyskie - http://www.ksiegi-parafialne.pl/.

Do góry


W NIEDZIELĘ NIE KUPUJĘ!

 

Do góry


 

M s z e
Ś w i ę t e


W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI
7:00
8:30
10:00
11:30
12:45
17:00

W ŚWIĘTA
7:00
9:00
17:00
18:00

W DZIEŃ POWSZEDNI
6:30
7:00
17:30
18:00

NABOŻEŃSTWA
16:30 - w każdą niedzielę
17:30 - maj, czerwiec, październik, pierwsze czwartki, piątki i sobotyDzisiaj imieniny obchodzą:

Składamy najlepsze życzenia!!!

 
 

 


Do góry